Strona główna

POMOC SPOŁECZNA

DOKUMENTY

BIP

LINKI

GALERIA

ODWIEDZINY

Dzisiaj29
Ostatni tydzień29
This Month1925
Łącznie89756

WSPARCIE

GOPS Dzikowiec
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
Kolonie letnie dla dzieci rolników z terenu Gminy Dzikowiec w 2019 roku Drukuj
czwartek, 06 czerwca 2019 05:49

Stowarzyszenie im. Teresy Krass przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu organizuje
kolonie letnie dla dzieci rolników .

Miejsce : Biały Dunajec

Termin : 01.08.2019r.  – 11.08.2019r.

Rekrutacja do 15.06.2019r.

Odpłatność dla dzieci rolników 400,00zł. lub pełna odpłatność to 1150,00zł

Liczba miejsc ograniczona.

Dokumenty do pobrania w GOPS Dzikowiec.

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokój nr 3 lub telefonicznie 17 7442107


Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Informacje dla rodziców.pdf)Informacje dla rodziców.pdf 173 Kb
Download this file (Program BD T5a-1.pdf)Program BD T5a-1.pdf 342 Kb
Zmieniony: czwartek, 06 czerwca 2019 06:02
 
Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko „Asystent rodziny” w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu Drukuj
wtorek, 16 kwietnia 2019 00:00

                                                                                                                                                                            Dzikowiec, 12.04.2019r.

 

                                  Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko „Asystent rodziny” 
                                               w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny.

1. Forma zatrudnienia:

Umowa  - zlecenie.

Planowana liczba godzin – 50 godzin zegarowych  w miesiącu .

 

2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

  lub

  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje
  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
  określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.
  zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

  lub

  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy
  z dziećmi lub rodziną;
 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu
  wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej,
  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości
przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności,
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres,
 12. umiejętność pracy w zespole.

3. Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy w rodziną,
który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań
uzna się za niezbędną.

 

4.Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV), ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa ,dyplomy),
 4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe; wymagane do wykonywania oferowanej pracy 
  szkolenia,kursy, certyfikaty),
 5. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i posiadaniupełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu
  zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego
  nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
  10.  potwierdzenie w formie zaświadczenia odbycia co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub co najmniej 3-letni
  staż pracy z dziećmi lub rodziną
.

5.Dodatkowe informacje:

 1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia planowane 50 godz. zegarowych miesięcznie.
 1. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem (planowane do 5 rodzin);
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.gopsdzk.webd.pl/ oraz na tablicy
  informacyjnej w Urzędzie Gminy Dzikowiec.
 1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy,
  w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu
  świadczeń realizowanych przez GOPS,
 2. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i
  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000 );
 3. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu
  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62  w terminie do dnia 25 kwietnia 2019r. do godz. 15:00, z opisem: „Oferta na
  stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu”
  – pokój nr 2. Oferty,
  które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą
  rozpatrywane;
 4. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku Asystenta rodziny, zostaną
  poinformowane telefonicznie.
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 7442-107 od poniedziałku do piątku w godzinach  : w poniedziałek
  od 8.30 do 16.30 , wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku  z czym nie ma zastosowania procedura naboru
i rozstrzygnięcia konkursowego.

 

                                                                                                                                                                  Kierownik GOPS Dzikowiec

                                                                                                                                                                            Urszula Hahn

 

Klauzula informacyjna  dotycząca danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzikowcu  z siedzibą
w Dzikowcu ul. Dworska 62 tel. 17 7442 107;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Robert Trętowicz

GOPS Dzikowiec  tel.607850392

a-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i procesów przyszłej rekrutacji, na podstawie
dobrowolnych zgód wyrażonych przez Pana/Panią;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji, zaś
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres
36 miesięcy od dnia złożenia przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Panią w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
GOPS dzikowiec .. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
Pan/i kandydatury w procesach rekrutacyjnych.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Klauzula.pdf)Klauzula 528 Kb
Download this file (Ogłoszenie nabor asystent 2019 II Nabór.pdf)Ogłoszenie nabor asystent 2019 II Nabór 217 Kb
Zmieniony: środa, 17 kwietnia 2019 12:23
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Asystent rodziny" w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu Drukuj
środa, 06 marca 2019 14:45

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent rodziny” w Gminny Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dzikowcu

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ogłasza nabór
na stanowisko asystenta rodziny.

Zmieniony: piątek, 15 marca 2019 11:49
 
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2018 10:16

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie

 

„Gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach, szkołach, oraz dla osób dorosłych na terenie gminy Dzikowiec w 2019 roku"

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

„Gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach, szkołach, oraz dla osób dorosłych na terenie gminy Dzikowiec w 2019 roku"

 

Zamawiający dokonał oceny jednej złożonej oferty.

 

 

 

Wybrano ofertę:

 

„Kuchnia Domowa „ Aldona Mokrzycka 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 44.


Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Gotowanie i wydanie)Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego  225 Kb
Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 10:18
 
Zapytanie ofertowe Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 13:43

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dzikowiec , dnia 17.12.2018r.

                   

                                                                                                          Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla dzieci w przedszkolach, uczniów w wybranych
szkołach na terenie Gminy Dzikowiec  oraz dożywianie osób dorosłych z terenu gminy Dzikowiec w okresie od 02.01.2019r. -30.06.2019r.
( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych – lipiec i sierpień)

 

1.  Zamawiający:

Gmina Dzikowiec  ul. Dworska 62

36-122  Dzikowiec

NIP:  815 14 73 676

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Dzikowcu

Tel. 17 7442-107

2. Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłków  tj. 2 razy zupa
3 x drugie danie w tygodniu dla uczniów wytypowanych przez GOPS  w ilości  łącznie 134 uczniów   w  wymienionych placówkach
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dzikowiec tj w :

 • Zespole Szkół w Dzikowcu – 46 uczniów ,
 • Zespole Szkół w Wilczej Woli – 28 uczniów,
 • Szkole Podstawowej  w Lipnicy – 21 uczniów
 • Szkole Podstawowej w Kopciach,- 35 uczniów
 • Szkole Podstawowej w Spiach – 4 uczniów ,

Pod pojęciem posiłków jednodaniowych rozumie się :

 • zupę z wkładka mięsną  podaną z pieczywem , kompot, owoce,
 • danie bezmięsne np. pierogi, ryba, naleśniki napój,
 • danie mięsne : ziemniaki, kasza, ryż. mięso, surówka, napój, owoce,

 

 

2) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego  posiłków składający się z tj. II śniadania,
obiadu dwudaniowego, napoju –herbata, kompot, owoce, z dla 23 dzieci wytypowanych przez GOPS w Przedszkolach i oddziałach
Przedszkolnych na terenie gminy Dzikowiec :

 • Samorządowym w Dzikowcu – 15 dzieci
 • Oddziale Przedszkolnym w Wilczej Woli -5 dzieci ,
 • Oddział Przedszkolny w Lipnicy- 1 dziecko
 • Odział Przedszkolny w Spiach – 2 dzieci

Pod pojęciem  dwudaniowego posiłku  rozumie się :

 • Śniadanie: chleb z masłem, szynka, pomidor, twaróg, jajko, płatki z mlekiem, zupa mleczna, herbata ,kakao, kawa zbożowa,
  barszcz, pasta rybna,
 • zupę z wkładka mięsną  podaną z pieczywem , kompot, owoce,
 • danie bezmięsne np. pierogi, ryba, naleśniki napój, owoce,
 • danie mięsne : ziemniaki, kasza, ryż. mięso, ,spaghetti, rizoto, surówka, napój,
 • oraz owoce i warzywa,

Kaloryczność jednego posiłku nie może być mniejsza jak 875 kalorii. Wykonawca będzie wdawał posiłki w naczyniach udostępnionych przez szkoły.

 

 

 

3) Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie  wydanie  jednego  dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla 12 osób  dorosłych
z terenu gminy Dzikowiec  w miejscu ich zamieszkania.

 

Gramatura dla osób dorosłych: zupa ok. 450 ml., drugie danie ok. 400 g

 

4)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej,
jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

Przygotowanie posiłków wykonanych pod względem, jakości i technologii zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U.2018.1541 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowne w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach

(Dz.U. z 2016r. poz.1154 z późn.zmian) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i

Żywienia, jak również zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia

w  sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości

zdrowotnej żywności.

 

5)Dożywianie dzieci i osób dorosłych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie
od 02 stycznia 2019r. do 30 czerwca a 2019r. z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne itp.).

 

6)Zamawiający przyjmuje dzienną ilość posiłków w dniach, kiedy odbywa się nauka szkolna-  w ilości  134 w szkołach , 23 
w przedszkolach i 12 osób dorosłych łącznie około 169  posiłków dziennie w godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorami
placówek oświatowych zwanych dalej: Dyrektorami. Dyrektorzy będą podawali Wykonawcy informację, co do ilości posiłków obiadowych
najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia. Liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o ok. 20 % każdego miesiąca.

7)Zamawiający informuje, iż dla umożliwienia wykonawcom przygotowania oferty, określono szacunkowa liczbę osób objętych dożywianiem
na średnio 12 osób dorosłych miesięcznie. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania będzie zależna od ilości osób spełniających określone
przepisami kryteria przyznania pomocy w formie dożywiania i może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca
będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na
zmniejszenie liczby posiłków bez konsekwencji dla Zamawiającego.

8)Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami  i Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dzikowcu lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem  GOPS.

9)Jadłospis powinien zawierać nazwy dań, nazwy produktów wchodzących w skład potraw, wielkość porcji w gramach oraz wartość kaloryczną.
Jednocześnie winien być ułożony w taki sposób, by w trakcie tygodnia posiłki się nie powtarzały

10)Jadłospis z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków będzie układany przez Wykonawcę na okres
jednego tygodnia do przodu i dostarczany Dyrektorom. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów lub Zamawiającego
będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom
korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów.

11)Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami.

12)Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu jadłospisy z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków.

13)Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie probówek ze wszystkich przygotowanych  i dostarczonych posiłków każdego zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14)Wykonawca ma w cenie oferty ująć wszelkie  koszty, w tym także koszty transportu, w okresie wykonywania zamówienia.

15) Przewożone posiłki w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających
odpowiednie atesty Państwowego  Zakładu Higieny lub Zakładu Badania Żywności i Przedmiotu Użytku lub innego podmiotu   uprawnionego.

16)Wykonawca zobowiązany jest transportować i wydawać posiłki w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu
na rodzaj prowadzonej działalności.

17)Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, w rozumieniu i
na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem posiadającym stosowne kwalifikacje i niezbędne
badania lekarskie i zdolnym do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem dołączonym do oferty załącznik Nr 2.

18)Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienia
w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania własne
oraz ponosi odpowiedzialność prawnąii materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie
wykonywanej usługi (tj., jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań
higieniczno-sanitarnych i porządkowych).

19)Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów po

konsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić posiłki o nie gorszej, jakości z innych źródeł, na swój koszt.

 

3.  Wymagania ogólne;

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyprodukowane i wydane posiłki.

2.  Ustala się następujące warunki płatności za wykonaną usługę:

3.  Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość posiłków wg stawek określonych w ofercie. Liczba posiłków
będzie ustalona przez Dyrektorów na podstawie imiennych wykazów uczniów zgłoszonych przez pracowników socjalnych GOPS.

 1. Cena brutto 1 posiłku nie będzie waloryzowana w okresie trwania umowy.
 2. Zapłata należności za dostarczone obiady odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
  wskazany w fakturach w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury do GOPS.
 3. Podstawą zapłaty będą faktury obejmujące należność za dany miesiąc wystawiane przez Wykonawcę do 5-tego
  dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dana faktura  i przekazane do Zamawiającego.
  Faktury wystawiane będą na posiłki dostarczane do każdej szkoły osobno.
 4. Płatności faktury będą dokonywane przelewem w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia do GOPS.


5. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.1 do zapytania ofertowego.
      2.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
      3. Dokumenty i zaświadczenia do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawce za zgodność z oryginałem.
      5.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
      6.Zaleca się by strony ofert były ponumerowane spięte w sposób zapobiegający ich zdekompletowaniu.

 

6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających możliwość udziału w postępowaniu

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.  Aktualna decyzja z Sanepidu zezwalająca na prowadzenie usług cateringowych.

3.Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że dysponuje potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 02.01.2019r. do 30.06.2019r. z uwzględnieniem przerw w nauce(ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne itp.).

7.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena brutto 1 posiłku/ obiadu/ - 100 %

 1. Cena 1 posiłku obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
 2. Cena posiłku winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Rozliczenia będą w złotych polskich.

 

 1. 9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania

 

10. Miejsce, termin złożenia oferty i opis udziału w postępowaniu:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 
w terminie do 28.12.2018r.
do godziny 9.00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty.
2.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z dopiskiem"Oferta na gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach ,szkołach oraz dla osób dorosłych z terenu Gminy Dzikowiec  w 2019r "

3.O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, który spełniają warunki:

-   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-  dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Oferta złożona po terminie określonym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

          5.Wykonawca zamówienia może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu jej  składania bez podania przyczyn.

6.  Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

7.  Otwarcie ofert nastąpi 28.12,.2018r. o godz. 09.10 w siedzibie GOPS.

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :

-Pani Urszula Hahn – Kierownik GOPS w Dzikowcu  tel. (17) 7442-107

 

12. Integralna częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki :

1.  Załącznik nr 1 - " Formularz ofertowy",

2.  Załącznik nr 2 - " Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu",

3.  Wzór umowy.

 

 

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Hahn

Zmieniony: środa, 19 grudnia 2018 14:17
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 16