Strona główna

POMOC SPOŁECZNA

DOKUMENTY

BIP

LINKI

GALERIA

ODWIEDZINY

Dzisiaj28
Ostatni tydzień178
This Month659
Łącznie78734

WSPARCIE

GOPS Dzikowiec
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2018 10:16

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie

 

„Gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach, szkołach, oraz dla osób dorosłych na terenie gminy Dzikowiec w 2019 roku"

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

„Gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach, szkołach, oraz dla osób dorosłych na terenie gminy Dzikowiec w 2019 roku"

 

Zamawiający dokonał oceny jednej złożonej oferty.

 

 

 

Wybrano ofertę:

 

„Kuchnia Domowa „ Aldona Mokrzycka 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 44.


Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Gotowanie i wydanie)Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego  225 Kb
Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 10:18
 
Zapytanie ofertowe Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 13:43

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dzikowiec , dnia 17.12.2018r.

                   

                                                                                                          Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla dzieci w przedszkolach, uczniów w wybranych
szkołach na terenie Gminy Dzikowiec  oraz dożywianie osób dorosłych z terenu gminy Dzikowiec w okresie od 02.01.2019r. -30.06.2019r.
( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych – lipiec i sierpień)

 

1.  Zamawiający:

Gmina Dzikowiec  ul. Dworska 62

36-122  Dzikowiec

NIP:  815 14 73 676

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Dzikowcu

Tel. 17 7442-107

2. Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłków  tj. 2 razy zupa
3 x drugie danie w tygodniu dla uczniów wytypowanych przez GOPS  w ilości  łącznie 134 uczniów   w  wymienionych placówkach
oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dzikowiec tj w :

 • Zespole Szkół w Dzikowcu – 46 uczniów ,
 • Zespole Szkół w Wilczej Woli – 28 uczniów,
 • Szkole Podstawowej  w Lipnicy – 21 uczniów
 • Szkole Podstawowej w Kopciach,- 35 uczniów
 • Szkole Podstawowej w Spiach – 4 uczniów ,

Pod pojęciem posiłków jednodaniowych rozumie się :

 • zupę z wkładka mięsną  podaną z pieczywem , kompot, owoce,
 • danie bezmięsne np. pierogi, ryba, naleśniki napój,
 • danie mięsne : ziemniaki, kasza, ryż. mięso, surówka, napój, owoce,

 

 

2) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego  posiłków składający się z tj. II śniadania,
obiadu dwudaniowego, napoju –herbata, kompot, owoce, z dla 23 dzieci wytypowanych przez GOPS w Przedszkolach i oddziałach
Przedszkolnych na terenie gminy Dzikowiec :

 • Samorządowym w Dzikowcu – 15 dzieci
 • Oddziale Przedszkolnym w Wilczej Woli -5 dzieci ,
 • Oddział Przedszkolny w Lipnicy- 1 dziecko
 • Odział Przedszkolny w Spiach – 2 dzieci

Pod pojęciem  dwudaniowego posiłku  rozumie się :

 • Śniadanie: chleb z masłem, szynka, pomidor, twaróg, jajko, płatki z mlekiem, zupa mleczna, herbata ,kakao, kawa zbożowa,
  barszcz, pasta rybna,
 • zupę z wkładka mięsną  podaną z pieczywem , kompot, owoce,
 • danie bezmięsne np. pierogi, ryba, naleśniki napój, owoce,
 • danie mięsne : ziemniaki, kasza, ryż. mięso, ,spaghetti, rizoto, surówka, napój,
 • oraz owoce i warzywa,

Kaloryczność jednego posiłku nie może być mniejsza jak 875 kalorii. Wykonawca będzie wdawał posiłki w naczyniach udostępnionych przez szkoły.

 

 

 

3) Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie  wydanie  jednego  dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla 12 osób  dorosłych
z terenu gminy Dzikowiec  w miejscu ich zamieszkania.

 

Gramatura dla osób dorosłych: zupa ok. 450 ml., drugie danie ok. 400 g

 

4)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej,
jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

Przygotowanie posiłków wykonanych pod względem, jakości i technologii zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U.2018.1541 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowne w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach

(Dz.U. z 2016r. poz.1154 z późn.zmian) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i

Żywienia, jak również zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia

w  sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości

zdrowotnej żywności.

 

5)Dożywianie dzieci i osób dorosłych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie
od 02 stycznia 2019r. do 30 czerwca a 2019r. z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne itp.).

 

6)Zamawiający przyjmuje dzienną ilość posiłków w dniach, kiedy odbywa się nauka szkolna-  w ilości  134 w szkołach , 23 
w przedszkolach i 12 osób dorosłych łącznie około 169  posiłków dziennie w godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorami
placówek oświatowych zwanych dalej: Dyrektorami. Dyrektorzy będą podawali Wykonawcy informację, co do ilości posiłków obiadowych
najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia. Liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o ok. 20 % każdego miesiąca.

7)Zamawiający informuje, iż dla umożliwienia wykonawcom przygotowania oferty, określono szacunkowa liczbę osób objętych dożywianiem
na średnio 12 osób dorosłych miesięcznie. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania będzie zależna od ilości osób spełniających określone
przepisami kryteria przyznania pomocy w formie dożywiania i może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca
będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na
zmniejszenie liczby posiłków bez konsekwencji dla Zamawiającego.

8)Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami  i Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dzikowcu lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem  GOPS.

9)Jadłospis powinien zawierać nazwy dań, nazwy produktów wchodzących w skład potraw, wielkość porcji w gramach oraz wartość kaloryczną.
Jednocześnie winien być ułożony w taki sposób, by w trakcie tygodnia posiłki się nie powtarzały

10)Jadłospis z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków będzie układany przez Wykonawcę na okres
jednego tygodnia do przodu i dostarczany Dyrektorom. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów lub Zamawiającego
będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom
korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów.

11)Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami.

12)Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu jadłospisy z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków.

13)Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie probówek ze wszystkich przygotowanych  i dostarczonych posiłków każdego zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14)Wykonawca ma w cenie oferty ująć wszelkie  koszty, w tym także koszty transportu, w okresie wykonywania zamówienia.

15) Przewożone posiłki w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających
odpowiednie atesty Państwowego  Zakładu Higieny lub Zakładu Badania Żywności i Przedmiotu Użytku lub innego podmiotu   uprawnionego.

16)Wykonawca zobowiązany jest transportować i wydawać posiłki w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu
na rodzaj prowadzonej działalności.

17)Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, w rozumieniu i
na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem posiadającym stosowne kwalifikacje i niezbędne
badania lekarskie i zdolnym do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem dołączonym do oferty załącznik Nr 2.

18)Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienia
w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania własne
oraz ponosi odpowiedzialność prawnąii materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie
wykonywanej usługi (tj., jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań
higieniczno-sanitarnych i porządkowych).

19)Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów po

konsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić posiłki o nie gorszej, jakości z innych źródeł, na swój koszt.

 

3.  Wymagania ogólne;

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyprodukowane i wydane posiłki.

2.  Ustala się następujące warunki płatności za wykonaną usługę:

3.  Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość posiłków wg stawek określonych w ofercie. Liczba posiłków
będzie ustalona przez Dyrektorów na podstawie imiennych wykazów uczniów zgłoszonych przez pracowników socjalnych GOPS.

 1. Cena brutto 1 posiłku nie będzie waloryzowana w okresie trwania umowy.
 2. Zapłata należności za dostarczone obiady odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
  wskazany w fakturach w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury do GOPS.
 3. Podstawą zapłaty będą faktury obejmujące należność za dany miesiąc wystawiane przez Wykonawcę do 5-tego
  dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dana faktura  i przekazane do Zamawiającego.
  Faktury wystawiane będą na posiłki dostarczane do każdej szkoły osobno.
 4. Płatności faktury będą dokonywane przelewem w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia do GOPS.


5. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.1 do zapytania ofertowego.
      2.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
      3. Dokumenty i zaświadczenia do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawce za zgodność z oryginałem.
      5.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
      6.Zaleca się by strony ofert były ponumerowane spięte w sposób zapobiegający ich zdekompletowaniu.

 

6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających możliwość udziału w postępowaniu

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.  Aktualna decyzja z Sanepidu zezwalająca na prowadzenie usług cateringowych.

3.Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że dysponuje potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 02.01.2019r. do 30.06.2019r. z uwzględnieniem przerw w nauce(ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne itp.).

7.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena brutto 1 posiłku/ obiadu/ - 100 %

 1. Cena 1 posiłku obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
 2. Cena posiłku winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Rozliczenia będą w złotych polskich.

 

 1. 9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania

 

10. Miejsce, termin złożenia oferty i opis udziału w postępowaniu:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 
w terminie do 28.12.2018r.
do godziny 9.00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty.
2.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z dopiskiem"Oferta na gotowanie i wydanie posiłków w przedszkolach ,szkołach oraz dla osób dorosłych z terenu Gminy Dzikowiec  w 2019r "

3.O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, który spełniają warunki:

-   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-  dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Oferta złożona po terminie określonym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

          5.Wykonawca zamówienia może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu jej  składania bez podania przyczyn.

6.  Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

7.  Otwarcie ofert nastąpi 28.12,.2018r. o godz. 09.10 w siedzibie GOPS.

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :

-Pani Urszula Hahn – Kierownik GOPS w Dzikowcu  tel. (17) 7442-107

 

12. Integralna częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki :

1.  Załącznik nr 1 - " Formularz ofertowy",

2.  Załącznik nr 2 - " Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu",

3.  Wzór umowy.

 

 

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Hahn

Zmieniony: środa, 19 grudnia 2018 14:17
 
Program „Dobry Start” Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

dobry start

 

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż od 01 lipca 2018r obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r poz.1061).

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny.

 

Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dzieci
do ukończenia 20 roku życia rozpoczynające rok szkolny. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują
je do ukończenia 24 roku życia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową
szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Wnioski w wersji online można składać już od 01 lipca 2018r. Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej http://www.empatia.mrpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast wnioski
w wersji papierowej można składać od  01 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokój nr 2 (parter).

 

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu
i sierpniu 2018r. ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia
30 września  2018r.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty
elektronicznej. Osoby, które nie wpiszą we wniosku adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście
w GOPS  pokoju nr 2.

Wniosek można składać do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.


 

 

Zmieniony: środa, 04 lipca 2018 13:31
 
KOLONIE LETNIE 2018 Drukuj
poniedziałek, 25 czerwca 2018 07:30

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW 
DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!

Kolonie organizowane są w Ośrodku:

-  „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

- „Polar” przy ul. Wczasowej 5 , 82-103 Stegna

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na koloniach:

- wycieczki,

- ogniska,

- dyskoteki,

Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł + 160,00 zł do transportu = 550,00 zł

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

KONTAKT: 507 - 751 - 786, 82 576 - 14 - 16,


Zmieniony: poniedziałek, 25 czerwca 2018 07:31
 
Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem” Drukuj
piątek, 09 lutego 2018 12:24

Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

1.kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny, Według Informatora „ Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży i  rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku do tej grupy zaliczono:

- każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę ( pomoc w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

- rodziny, w której przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu,

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

- kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami,

2.rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

3.rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem”  należy m.in:

- wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

- zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,

- opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

- koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

- występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,

- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

- informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po nawiązaniu kontaktu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzikowcu  ul. Dworska 62 Tel. 17-7442-107

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Na strone z zayciem.docx)Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem” 21 Kb
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 15