Strona główna

POMOC SPOŁECZNA

DOKUMENTY

BIP

LINKI

GALERIA

ODWIEDZINY

Dzisiaj13
Ostatni tydzień39
This Month282
Łącznie76441

WSPARCIE

GOPS Dzikowiec
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
Program „Dobry Start” Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2018 00:00

dobry start

 

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż od 01 lipca 2018r obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r poz.1061).

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny.

 

Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dzieci
do ukończenia 20 roku życia rozpoczynające rok szkolny. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują
je do ukończenia 24 roku życia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową
szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Wnioski w wersji online można składać już od 01 lipca 2018r. Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej http://www.empatia.mrpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast wnioski
w wersji papierowej można składać od  01 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokój nr 2 (parter).

 

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu
i sierpniu 2018r. ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia
30 września  2018r.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty
elektronicznej. Osoby, które nie wpiszą we wniosku adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście
w GOPS  pokoju nr 2.

Wniosek można składać do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.


 

 

Zmieniony: środa, 04 lipca 2018 13:31
 
KOLONIE LETNIE 2018 Drukuj
poniedziałek, 25 czerwca 2018 07:30

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW 
DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!

Kolonie organizowane są w Ośrodku:

-  „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

- „Polar” przy ul. Wczasowej 5 , 82-103 Stegna

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na koloniach:

- wycieczki,

- ogniska,

- dyskoteki,

Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł + 160,00 zł do transportu = 550,00 zł

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

KONTAKT: 507 - 751 - 786, 82 576 - 14 - 16,


Zmieniony: poniedziałek, 25 czerwca 2018 07:31
 
Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem” Drukuj
piątek, 09 lutego 2018 12:24

Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

1.kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny, Według Informatora „ Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży i  rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku do tej grupy zaliczono:

- każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę ( pomoc w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

- rodziny, w której przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu,

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

- kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami,

2.rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

3.rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem”  należy m.in:

- wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

- zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,

- opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

- koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

- występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,

- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

- informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po nawiązaniu kontaktu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzikowcu  ul. Dworska 62 Tel. 17-7442-107

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Na strone z zayciem.docx)Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem” 21 Kb
 
Jednorazowe świadczenie „Za życiem” Drukuj
piątek, 30 czerwca 2017 09:44

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice, których dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie nie będzie się wliczało do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Niniejsze świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie:

 • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka)

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie)
 • jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
 • kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (wniosek_za_zyciem.docx)wniosek_za_zyciem 22 Kb
Download this file (Za życiem.docx)Za życiem 13 Kb
Zmieniony: wtorek, 18 lipca 2017 09:46
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Drukuj
piątek, 30 czerwca 2017 09:42

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są realizowane przez organ właściwy (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia).

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczaniu społecznym stanowią inaczej.

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, GOPS                                  w Dzikowcu nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Informacje w sprawach, które przekazane zostały do ROPS–u w Rzeszowie w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać osobiście w siedzibie ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 8:00 do 15:00 lub telefoniczne pod numerem telefonu: 017-74-70-600, 017-74-70-616.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Dzikowcu o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który w roku  2014 wynosi kwotę roczną 2506,00 zł (co stanowi kwotę 208,83 zł miesięcznie), natomiast w  roku 2015 wynosi  kwotę roczną 1974,96 (co stanowi kwotę 164,58 zł miesięcznie).

 

Świadczeniami realizowanymi przez GOPS Dzikowiec w zakresie zadań zleconych są:

1. Świadczenia rodzinne: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne,

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4) świadczenie rodzicielskie.

2. Świadczenia wychowawcze (500+)

3. Fundusz Alimentacyjny

4. Jednorazowe świadczenie (Za życiem).

Zmieniony: wtorek, 18 lipca 2017 09:44
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 15